پیامبر اکرم (ص)...
*مردی را دید که در چشم انداز مردم، برهنه غسل می کرد، فرمود:
مردم! خداوند از بندگانش شرم و پوشش را دوست دارد؛ هر کدام از شما که خویش را می شوید، از چشم مردم پنهان شود؛ همانا شرم، آرایه ی اسلام است. مستدرک الوسائل 463/8


*همواره شرمگین بود؛ [تا بدان حد که] هر چه از او می خواستند، می داد.
*از دوشیزه ی پرده نشین شرمگین تر بود، و چون از چیزی خوشش نمی آمد از رخساره اش می فهمیدند.
* خود در تشویق مردم به حیا، می فرمود: ایمان عریان است و تن پوش آن، شرم.1
* می فرمود: کسی که از مردم شرم نکند، از خداوند والا شرم نخواهد کرد.
* چنان شرم داشت که به چهره کسی خیره نمی شد.2
* وقتی که حرف می زد، از شرم عرق می کرد.3
* شرم آن حضرت چندان بود که اگر ناگزیر به انتقاد از کسی بود، به صراحت نمی گفت و مقصود خویش را با کنایه بیان می داشت.
-------------
1. روضه الواعظین/460
2. خصال /166
3. اصول کافی 565/5
برگرفته شده از کتاب: «هم نام گل های بهاری» حسین سیدی