امام علی علیه السلام:
* می فرمود: میان خود و خدایت پرده ای [از شرم] بگذار هر چند نازک.1
* با همه پافشاری اش بر حیا، آن را از کم رویی جدا می کرد. خجالت را نمی پسندید و می فرمود: هر کس کم رو باشد، [در رسیدن به هدفش] ناکام خواهد ماند. 2
* خجالت را مانع درآمد می دانست.3
* سه کار است که انجام آن خجالت ندارد: خدمت میزبان به مهمان؛ برخاستن به احترام پدر و مادر و آموزگار خویش؛ و حق را باز پس گرفتن گرچه اندک.4
* هر گاه آدمی عریان می شود، شیطان در [انحراف] او طمع می ورزد؛ پس خود را بپوشانید.5
* از مردم می خواست از انجام پنهانی هر کاری که افشایش باعث می شود خجالت بکشد، دوری کنند.6
---------------------
1. غررالحکم/ ح 1748.
 2. نهج البلاغه/ ح 234 .
3. عیون الحکم و المواعظ/212.
4. بحار الانوار10/108
5. نهج البلاغه/ نامه 69.
6. نهج البلاغه/ حکمت 68.