مطالبی را درباره حیا نوشتیم.
و گفتیم که حیا و ایمان رابطه مستقیم دارند.
راستی حیا چیست؟
حیا در گفتار
حیا در پوشش
حیا در نگاه و ...
و حیا در جامعه کنونی ما در چه حد است؟
و تبلیغات رسانه ای و سینما و ... حیا را چگونه نشان می دهند؟
متأسفانه در سینما، روابط دختر و پسر و زن و مرد، به گونه ای تبلیغ می شود که چشم مرد به زن و بالعکس در یک حادثه و اتفاق ناگهانی بیفتد و ... و منجر به ازدواج شود .
و آیا این مطلب به دور از حیا نیست؟
و آیا درست است روابطی که می بایست در چارچوب شرع و اخلاق انجام شود، با هواهای نفسانی و مدیریت نفس به جای مدیریت عقل، به از بین رفتن حیا منجر شود...
و در گفتار: حرف های ناسزا و از بین رفتن احترام ها
و در پوشش: لباس های تنگ و چسبان و لباس هایی که کرامت شخص را پایین می آورد.


و خانواده ی قرآنی:
خانواده ای است که با حیا است. همان گونه که در مورد دختران حضرت شعیب آمده است.
و خانواده ای است که لباس هایی به دور از حیا نمی پوشد.
و خانواده ای است که گفتارهایشان زیبا و محترمانه است.
و خانواده ای است که به خاطر کم نیاوردن از هر بهانه ای و سخنی استفاده نمی کنند...