قرآن کتابی است برای عمل و خانواده ی قرآنی به آن عمل می کند.
فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره و من یعمل مثقال ذرة شراً یره: کوچکترین کار خیر و شری فراموش نمی شود و پاداش یا جزای آن به ما داده خواهد شد.
آیا این حرف ها به نظر ما حرف های عادی و ساده است.
آیا نیاز به فکر ندارد.
شاید برایمان عادی باشد.
و شاید گوشمان پر باشد از این مسایل و این که جهنم و بهشتی هست.
ولی چرا مشکلات برخی از ما زیاد است.
آیا بسیاری از مشکلات برای زبان ما نیست.
و آیا خلق خوش موجب افزایش روزی و آسانی حساب نمی شود.
و ما دوست داریم محبوب خدا شویم و همه، ما را دوست داشته باشند.
و قرآن می فرماید: ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را شعبه شعبه و قبیله قبیله کردیم تا یکدیگر را بشناسید.
خانواده ی قرآنی اهل صله رحم است و همه مردم را دوست می دارد و به همه عشق می ورزد و در درجه اول، عشق در بین تک تک اعضای خانواده رایج است و موج می زند.