همین حالا گفتیم که در خانواده ی قرآنی عشق ورزی موج می زند.
و شمایی که این مطلب را می خوانی و من که این مطلب را می نویسم خودم را محک می زنم که آیا این طور هستیم یا هستم؟!
و یکی از ارکان مهم محبت، زبان است.
خانواده ای که اهل سلام کردن هستند.
خانواده ی شان محیطی سلامت دارد و به عنوان مثال از فیلم های مستهجن برخی شبکه های ماهواره ای خالی است.
خانواده ای که به یکدیگر ناسزا نمی گویند و برای هم وقت می گذارند.
و قرآن کریم در آیات شریفه اش در توصیف اهل بهشت می فرماید: ادخلوها بسلام آمنین: در بهشت با سلامت و ایمن وارد شوید.
و نیز آیات شریفه ای که از ناسزا گفتن به دشمن نیز منع می کند چه برسد به دوست.
و من و تو می خواهیم تمرین کنیم.
تمرین عشق ورزی.
و می خواهیم از زبانمان شروع کنیم چرا که در روایات آمده است: ایمان مومن کامل نمی شود مگر این که زبانش مستقیم شود [یعنی از آفت های زبان به دور شود].
و می خواهیم به محارم خود یعنی همسر، مادر، همسر و ... اظهار محبت زبانی کنیم و حداقل خوشرو باشیم.