سخن ما درباره خانواده قرآنی بود.
و اینک خصوصیت دیگر این خانواده را می خواهم بگویم.
و آن، نماز است.
به یاد بیاور وقتی که قرآن می خوانی: دعای حضرت ابراهیم علیه السلام را که:
خدایا من و ذریه ام را از اقامه کنندگان نماز قرار ده.
و اینک فکر کنیم که آیا در خانواده ی مان به نماز بها داده ایم.
به یاد بیاوریم سخن معصومین علیهم السلام را که : اولین چیزی که در قیامت محاسبه می شود نماز است و چنان چه قبول نشود به امور دیگر نمی پردازند.
و وای به حال ما...
اگر سهل انگاری کنیم: «ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون...» سوره ماعون
و خوشا به حال ما:
اگر متوجه نماز و اوقات آن باشیم.
و نماز است که موجب می شود از گناهان و زشتی ها دور شویم.
پس به طور عملی در خانه و خانواده به نماز بپردازیم و از خداوند کمک بخواهیم تا همگی از گناهان دور شویم.
و به یاری خدا نمازمان مقبول درگاه خدا واقع شود.